Domů » Horní menu » Ochrana osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně soukromí

Web fotofiltry.eu patří do skupiny webů majitele Vladimíra Fučíka, vlastníka ochranné známky VFFOTO. V prohlášení níže se dozvíte informace o způsobu zacházení s osobními údaji v rámci všech webů VFFOTO. Tyto informace se mohou, ale nemusí v plné míře týkat tohoto webu fotofiltry.eu.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Vladimír Fučík, majitel ochranné známky VFFOTO (dále jen „VFFOTO“) i všichni členové týmu VFFOTO si velmi vážíme Vaší důvěry a klademe zásadní důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování.

V týmu VFFOTO zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek VFFOTO (www.vffoto.com, www.vffoto.cz , www.vffoto.sk, www.fotofiltry.eu), nákupem v e-shopu VFFOTO, přihlášením za člena Klubu VFFOTO a některých dalších situacích, kdy při činnostech VFFOTO dochází ke zpracování osobních údajů jiných osob (například spolupracujících lektorů, recenzentů, v souvislosti s poradenstvím a dotazy k produktům apod.).

Hlavní zásady, které respektujeme:

vyžadujeme jen nezbytné minimum osobních údajů;

tyto údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu

tyto údaje zpracováváme buď přímo ve VFFOTO nebo prostřednictvím smluvně vázaných externích zpracovatelů výhradně pro účely související s činností VFFOTO

     

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává VFFOTO protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět VFFOTO, anebo zpracováním pověří třetí osobu na základě zpracovatelské smlouvy.
Zpracování protokolových souborů se může (ale nemusí) zahrnovat tyto osobní údaje návštěvníka webové stránky:

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku VFFOTO navštívil;

IP-adresa;

datum přístupu a doba přístupu;

případný dotaz návštěvníka;

kód odpovědi http;

přenášené skupiny dat;

údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro členství v Klubu VFFOTO a zasílání infozpravodaje a dalších klubových materiálů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o členství v Klubu VFFOTO včetně zasílání infozpravodaje a dalších klubových sdělení, bude společnost VFFOTO za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
2.2. Osobní údaje zájemce o členství v Klubu VFFOTO začne VFFOTO zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro přihlášení do Klubu VFFOTO své údaje a následně zadání přihlášky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání přihlášky potvrzeno, budou údaje, zadané zájemcem do formuláře, bez zbytečného odkladu, ale nejdéle ve lhůtě do 30 dnů zlikvidovány.
2.3. Poskytnuté osobní údaje pro členství v Klubu VFFOTO jsou zpracovávány nejdéle po dobu pěti let; před koncem této lhůty bude člen vyzván k potvrzení zájmu o prodloužení členství. Bez potvrzení členství zanikne uplynutím pětileté lhůty a osobní údaje budou bez zbytečného odkladu, ale nejdéle ve lhůtě do 30 dnů zlikvidovány.

Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět VFFOTO, anebo tímto pověří smluvně vázanou třetí osobu.

2.4. V případě uplatnění členské výhody v souvislosti s koupí či opravou/výměnou produktu VFFOTO budou navíc zpracovávány osobní údaje člena v rozsahu obdobném jako u zákazníka VFFOTO, tedy jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na jinou nežli fakturační adresu.
2.5. Členství v Klubu VFFOTO a poskytnutí souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, a může být kdykoli odvoláno, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu e-mailem na info@vffoto.com, tak písemně na adresu sídla VFFOTO. Udělený souhlas lze odvolat a členství v Klubu VFFOTO zrušit rovněž kliknutím na odkaz pro odhlášení v patičce každého zaslaného infozpravodaje nebo klubového sdělení.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu VFFOTO

3.1. V případě nákupu zboží v e-shopu na www.vffoto.com bude VFFOTO zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na jinou nežli fakturační adresu.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude VFFOTO provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, řešení reklamací a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

3.3. VFFOTO bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy (desetiletá záruka na převážnou většinu produktů VFFOTO).

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude VFFOTO provádět interně anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.
V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne VFFOTO osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu VFFOTO, zpracovává společnost VFFOTO dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů VFFOTO, spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Zpětnou vazbu bude VFFOTO zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu VFFOTO. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu VFFOTO zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.

3.7. VFFOTO bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět samo, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou za zboží bankovním převodem a s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.1. V případě platby za zboží zakoupené v e-shopu na www.vffoto.com uskutečněné bankovním převodem, bude VFFOTO zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce www.vffoto.com. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro možnost uhrazení kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.vffoto.com, bude VFFOTO zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce www.vffoto.com. Tyto poskytnuté osobní údaje bude VFFOTO zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů VFFOTO), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.
4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude VFFOTO provádět interně, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Společnost VFFOTO si váží svých zákazníků a služby pro zákazníky i další zájemce o produkty VFFOTO pokládá za samozřejmost. Zákazníci a další osoby se na společnost VFFOTO mohou obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím klasické pošty.
5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných VFFOTO bude VFFOTO zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude VFFOTO zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů VFFOTO). Tyto osobní údaje jsou poskytovány VFFOTO dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by nebylo možno dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.
5.3. Pokud bude zákazníkem VFFOTO uplatněna reklamace výrobku, bude VFFOTO zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností VFFOTO, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává VFFOTO osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti VFFOTO reklamaci vyřídit.
5.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět VFFOTO samo, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá VFFOTO na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Usnadňují používání internetu tím, že ukládají informace o prohlížení. Díky souborům cookie může návštěvník na webech zůstat přihlášený, weby si zapamatují jeho předvolby a budou mu moci poskytovat obsah relevantní pro místo, kde se nachází.

Existují dva typy souborů cookie:

Soubory cookie první strany jsou vytvářeny navštíveným webem. Web je uveden na adresním řádku.

Soubory cookie třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky.

6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
6.3. Pokud si návštěvník nepřeje, aby weby na jeho počítači ukládaly soubory cookie, může je zablokovat. Ale při zablokování souborů cookie se některé stránky nemusí zobrazovat správně nebo web odešle zprávu, že k jeho zobrazení je nutno mít povolené soubory cookie.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče takto:

V Internet Exploreru
Vypnutí Cookies:

V menu "Nástroje" vyberte volbu "Možnosti internetu"

Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů"

Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru

Vaše nastavení potvrďte tlačítkem "OK"

V Internet Exploreru 11 pro Windows 10

vyberte tlačítko "Nástroje" a pak vyberte "Možnosti Internetu".

Vyberte kartu "Osobní údaje" a v části "Nastavení" vyberte Nastavení a rozhodněte, jestli chcete povolit nebo blokovat soubory cookie první a třetích stran nebo jestli chcete zobrazit výzvu k jejich povolení

Odstranění Cookies:

V menu nástroje vyberte možnost "Zabezpečení" a poté klikněte na "Odstranit historii procházení"

Zaškrtněte zaškrtávací pole "Cookies"

Smazání proveďte kliknutím na tlačítko "Delete"

Ve Firefoxu
Vypnutí Cookies:

V hlavní nabídce klikněte na nabídku "Možnosti"

Zvolte oddíl "Soukromí a zabezpečení"

V sekci Historie rozklikněte šipku u „Historii prohlížení“ a vyberte volbu "Ukládat podle vlastního nastavení"

Následně odznačte možnost „Povolit serverům ukládat cookies“

Odstranění Cookies:

V hlavní nabídce klikněte na nabídku "Možnosti"

Zvolte oddíl "Soukromí a zabezpečení"

buď:
V sekci Historie rozklikněte šipku u "Historie prohlížení" a vyberte volbu "Ukládat". Dále na konci odstavce vyberte zvýrazněnou volbu "odstranit některé cookies“, klikněte na ni, otevře se dialogové okno správce cookies a v něm klikněte na tlačítko "Odstranit vše"
nebo:
V sekci Historie rozklikněte šipku u "Historii prohlížení" a vyberte volbu "Ukládat podle vlastního nastavení". Klikněte na tlačítko "Správce cookies", otevře se dialogové okno správce cookies a v něm klikněte na tlačítko "Odstranit vše"

V Google Chrome:
Vypnutí Cookies:

Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností "Nastavení"

Ve spodní části klikněte na "Rozšířené"

V sekci "Ochrana soukromí a zabezpečení" klikněte na "Nastavení obsahu"

Klikněte na "Soubory cookie"

Zapněte či vypněte možnost "Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie"

Blokování souborů cookie z ostatních webů
Můžete povolit soubory cookie z webu, který navštívíte, a současně blokovat soubory cookie z ostatních webů, které na navštívené stránce vlastní reklamy nebo obrázky. Chcete-li zablokovat tyto soubory cookie třetích stran, zapněte možnost Blokovat soubory cookie třetích stran.
Budou blokovány všechny soubory cookie a data z ostatních webů (a to i v případě, že je web veden na vašem seznamu výjimek).

Odstranění Cookies:

Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností "Nastavení".

Ve spodní části klikněte na "Rozšířené"

V sekci "Ochrana soukromí a zabezpečení" klikněte na "Nastavení obsahu"

Klikněte na "Soubory cookie"

V sekci "Všechny soubory cookie a data webu" klikněte na "Odstranit vše"

Potvrďte akci kliknutím na "Vymazat vše"

V prohlížeči Opera:
Nastavení předvoleb vám umožní ovládat, jak bude Opera s cookies zacházet. Ve výchozím nastavení je povoleno přijímat všechny cookies.

Chcete-li upravit zacházení s cookies:

Z hlavního menu zvolte "Nastavení"

Klepněte na "Soukromí & bezpečnost" na postranním panelu

V sekci "Cookies" vyberte volbu pro nakládání s cookies

Klepnutím na tlačítko "Správce výjimek" nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

V jiných prohlížečích: Návod na vypnutí a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na tvůrce prohlížeče.

6. Google Analytics a Google Adwords

6.1. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá VFFOTO službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

6.2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách VFFOTO nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

6.3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.
6.4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

6.5. V rámci služby Google Analytics využívá VFFOTO i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
6.6. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek VFFOTO vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

Livechatoo

6.7. VFFOTO dále využívá pro online zákaznickou podporu aplikaci Livechatoo, vyvinutou společností nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., se sídlem Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Tento software slouží k online komunikaci s návštěvníky webových stránek VFFOTO. Tato aplikace využívá IP adresu návštěvníka a případně osobní údaje, které v chatu sám sdělí (jméno, e-mail, telefon...). Tato data jsou, spolu s historií chatu, využita pro účely komunikace se zákazníkem (zodpovězení či upřesnění dotazu...) a smazána nejpozději do 15 dnu po ukončení chatování.

Ecomail

6.8. VFFOTO dále využívá k rozesílání e-mailového infozpravodaje a dalších sdělení nástroj Ecomail, vyvinutý společností ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4. Předmětem zpracování je jméno, příjmení a e-mailová adresa, data jsou zpracovávána pro rozesílání e-mailového zpravodaje Klubu VFFOTO, marketingových materiálů VFFOTO, pozvánek na akce a dalších informací rozesílaných členům Klubu VFFOTO e-mailem.

Data jsou zpracovávána po dobu nejvýše 5 let, s možností prodloužení členství ze strany člena. Členství a tím i zasílání e-mailových sdělení lze kdykoli zrušit kliknutím na odkaz v patičce e-mailu nebo požadavkem zaslaným e-mailem či poštou na adresu VFFOTO. V takovém případě budou osobní data žadatele smazána nejpozději do 30 dnů.

7. Zpracování osobních údajů dalších osob v souvislosti s dotazy, námety či připomínkami k výrobkům a službám VFFOTO

7.1. VFFOTO poskytuje ke svým výrobkům pro zákazníky i zájemce informační a poradenský servis. V souvislosti s tím dochází ke zpracování osobních údajů tazatelů a to v rozsahu poskytnutých kontaktních osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě zodpovězení dotazů a poskytnutí informací k službám či výrobkům VFFOTO, jejich vlastnostem a způsobu jejich používání. Doba zpracování osobních údajů pro tyto účely se odvíjí od vyřešení dotazu. VFFOTO zpracovává osobní údaje do vyřešení dotazu/připomínky nebo do ukončení komunikace s tazatelem, poté budou nejpozději do 30 dnů osobní údaje tazatele smazány nebo anonymizovány.
7.2. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět VFFOTO samo, příp. za tímto účelem pověří třetí osobu.

8. Zpracování osobních údajů novinářů

8.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na VFFOTO prostřednictvím e-mailové adresy info@vffoto.com. V takovém případě VFFOTO zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

8.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by VFFOTO nebylo schopno jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému VFFOTO uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například činnost Klubu VFFOTO, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává VFFOTO dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

8.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět VFFOTO samo, příp. za tímto účelem pověří třetí osobu.

8.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte VFFOTO na e-mailové adrese info@vffoto.com.

9. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

9.1. Při zpracování osobních údajů ve VFFOTO nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje VFFOTO zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

9.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje VFFOTO zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje VFFOTO zpracovává;
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů;
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání infozpravodaje a dalších reklamních sdělení).

9.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje VFFOTO zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy VFFOTO (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účelynebo pro ochranu před případnými soudními spory).

9.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje VFFOTO zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Vladimír Fučík jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11.

9.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje VFFOTO zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

10. Kontaktní údaje správce osobních údajů

10.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je :

Vladimír Fučík

IČO: 63256118
sídlo: Sadová 1469, Humpolec, 396 01

adresa pro doručování: Palackého 834 Humpolec, 396 01
Zápis v RŽP: zapsaný u MěÚ Humpolec č.j. ŽÚ-F/0095/96-Ki
Tel.: +420 731 474 681

E-mail: info@vffoto.com

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace